YÜCİTA
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı
YÜCİDER
Kurullar Çalışma Yönergesi

Amaç ve Kapsam
Bu yönerge, Türkiye’de ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla kurulan “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA)” bünyesinde oluşturulan alt-kurulların çalışma esaslarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Yönerge YÜCİTA kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Sorumluluk
Yönergeden sorumlu birim YÜCİTA Yürütme Kuruludur.

Uygulama

 1. Kurulların sayısı, kurullarda görev alacak kişiler ve çalışma alanları iş süreçlerinde doğan gereksinimler sonucu YÜCİTA toplantılarında düzenlenir.
 2. Kurulları çalışmalarını elektronik ortamda yürütür.
 3. Kurullar yılda ez az 1 kez toplantı yapar.
 4. Kurullar, oluşumlarını izleyen ilk Ağ toplantısında çalışma alanı ile ilgili öngördüğü kısa ve uzun dönem faaliyet, proje ve planlarını Ağ’ın görüş ve onayına sunar.
 5. Ağ tarafından kabul gören ve önceliklendirilen proje ve faaliyetlerle ilgili çalışmalar başladıktan sonra ilgili kurul gelişmeleri elektronik ortamda Ağ ile paylaşır.
 6. Kurullar kendi aralarında bir başkan ve/veya raportör seçebilir. Başkan ve/veya raportör, kurul çalışmalarının zamanında gerçekleşmesini ve istenilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere yönlendirme ve koordine etme görevini üstlenir. Kurul üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,  toplantıların ve yazışmaların düzenli yapılmasını sağlamak, kurul tutanağını hazırlamakı ve alınan kararların takibini yapmak başkan ve/veya raportörün görevleri arasındadır.
 7. Kurullar altında görev dağılımı oybirliği ile karara bağlanır. Üyeler görevleri konusunda başkan ve/veya raportörü bilgilendirir.
 8. Kurul raportörü toplantı tutanaklarını bilgisayar ortamında ve dosyada muhafaza eder.
 9. Kurullar, yılda en az 1 kere, ihtiyaç olması durumunda daha fazla sayıda olmak üzere yaptıkları çalışmalarla ilgili YÜCİTA toplantısında sunum yaparlar.
 10. YÜCİTA, Ağ kararı ile görevlerini tamamlayan çalışma kurullarını fesh edebilir.
 11. Kurul başkan ve/veya raportörünün çalışma süresi 2 yıldır. Süre sonunda yeni başkan ve/veya raportör grup üyelerince belirlenir.
 12. Kurullar arasında ilgili konularda işbirliği yapılabilir.
 13. Kurul üyeleri 1 yıl boyunca aktif olmazlarsa kurul üyelikleri sona erdirilebilir.

Gönüllü Üyelerimiz

Ziyaretçi Sayısı

Bugün: 140
Son Hafta: 1542
Son Ay: 9775