YÜciTA Bülten Sayı 8 Çıktı!!!

Komiteler Çalışma Yönergesi

Amaç ve Kapsam
Bu yönerge, Türkiye’de ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla kurulan “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA)” bünyesinde oluşturulan alt-komitelerinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Yönerge YÜCİTA kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Sorumluluk
Yönergeden sorumlu birim YÜCİTA Yürütme Kuruludur.

Uygulama

 1. Komitelerin sayısı, komitelerde görev alacak kişiler ve çalışma alanları iş süreçlerinde doğan gereksinimler sonucu YÜCİTA toplantılarında düzenlenir.
 2. Komiteleri çalışmalarını elektronik ortamda yürütür.
 3. Komiteler yılda ez az 1 kez toplantı yapar.
 4. Komiteler, oluşumlarını izleyen ilk Ağ toplantısında çalışma alanı ile ilgili öngördüğü kısa ve uzun dönem faaliyet, proje ve planlarını Ağ’ın görüş ve onayına sunar.
 5. Ağ tarafından kabul gören ve önceliklendirilen proje ve faaliyetlerle ilgili çalışmalar başladıktan sonra ilgili komite gelişmeleri elektronik ortamda Ağ ile paylaşır.
 6. Komiteler kendi aralarında bir başkan ve/veya raportör seçebilir. Başkan ve/veya raportör, komite çalışmalarının zamanında gerçekleşmesini ve istenilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere yönlendirme ve koordine etme görevini üstlenir. Komite üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,  toplantıların ve yazışmaların düzenli yapılmasını sağlamak, komite tutanağını hazırlamakı ve alınan kararların takibini yapmak başkan ve/veya raportörün görevleri arasındadır.
 7. Komiteler altında görev dağılımı oybirliği ile karara bağlanır. Üyeler görevleri konusunda başkan ve/veya raportörü bilgilendirir.
 8. Komite raportörü toplantı tutanaklarını bilgisayar ortamında ve dosyada muhafaza eder.
 9. Komiteler, yılda en az 1 kere, ihtiyaç olması durumunda daha fazla sayıda olmak üzere yaptıkları çalışmalarla ilgili YÜCİTA toplantısında sunum yaparlar.
 10. YÜCİTA, Ağ kararı ile görevlerini tamamlayan çalışma komitelerini fesh edebilir.
 11. Komite başkan ve/veya raportörünün çalışma süresi 2 yıldır. Süre sonunda yeni başkan ve/veya raportör grup üyelerince belirlenir.
 12. Komiteler arasında ilgili konularda işbirliği yapılabilir.
 13. Komitesi üyeleri 1 yıl boyunca aktif olmazlarsa komite üyelikleri sona erdirilebilir.